Hootananny

Gaelic:
Fàilte oirbh uile. Tha e uabhasach math ur faicinn an seo. Gu dearbh fhèin, tha e miorbhaileach math. Anns an dachaigh agam fhèin. Seadh, gu dearbh. Tha e cho soilleir 's a ghabhas dhomh gu bheil adhartas a' tighinn oirnn mu dheireadh thall. Bidh an telebhisean againn a dh'aithghearr. Bidh e mar chèilidh againn a h-uile h-oidhche. Saoghal na Beuria - an saoghal romhainn, gun Ghàidhlig ann idir. 'S iad an fheadhainn aig a bheil Beuria a gheibh an obair as fheàrr. Cha bhi Gàidhlig aig a' chloinn agam fhèin co-dhiù. Tha sin cinnteach. Chuir mi stad oirre aig an taigh is chan fhaigh a" chlann dad dhith anns an sgoil. Ach a-nochd, 's e an taigh-cèilidh a th' againn mar as àbhaist dhuinn.

To accompany the arm-wave:
Ach an-dràsta, tòisicheamaid air a' chèilidh!

Translation:
A welcome to you all. It's very good to see you here. Indeed, it's fantastic. In my own home. Indeed. It is as clear as daylight to me that progress is coming at last. We will have the television soon. It will be like a ceilidh every night. That's the English world - the future, without any Gaelic at all It is the people who speak English who will get the best jobs. My children won't speak Gaelic anyway. That's for sure. I put a stop to it at home and the children get none at school. But tonight, it's the traditional ceilidh-house we have.

To accompany the arm-wave:
But just now, let's start on the ceilidh!